Bevezető Kereső Szókincstérképek Forrásjegyzék Morfoszintaktikai címkék Útmutató a kereséshez Jelmagyarázat A találatok értelmezése Kapcsolat About the project
.

A 3. sor (elemzett változat) rövidítései:

Szófajcímkék
Adjmelléknév
Adj|colszínnév
Adj|natnép/nyelvnév
Adj|Ordsorszámnév
Adj|Promelléknévi névmás
Advhatározószó
Adv|(Abl) Adv|(Ins) Adv|(Sup) ...Abl, Ins, Sup stb. vonzatú határozószó (tkp. vonzatos névutó), pl. -tÓl fogva, -vAl együtt, -n kívül
Adv|Prohatározószói névmás
Ckötőszó
Clit_isaz is elem (bármely funkciójában)
Detdetermináns
Det|Pronévmási determináns, pl. azt a kutyát szerkezetben ragozva is
Det|Pro|(PP)névutó előtt álló névmási determináns (pl. a mellett a kutya mellett)
Inj/Uttindulatszó/mondatszó
Nfőnév
N|matanyagnév
N|Pronévszói csoport kategóriájú névmás
N|Pro|(PP)névutó előtt álló mutató névmás (pl. a mellett)
PPnévutó
Prepelöljárószó (pl. mint képviselő)
Qkvantor/számnév
Romanrómai szám
Vige
VPfxigekötő
|Pro|Relvonatkozó névmás
|Pro|Intkérdő névmás
Igei inflexió
Abil -hAtÓ
Cond feltételes mód
Def definit (határozott tárgyas) alak
Def? kérdéses definitségű alak (láta~látá, láttam)
Fact faktitív (műveltető) -At/-tAt
Fut jövő idő (-And)
Inf infinitivus
Ipf elbeszélő múlt (-A)
Mod modális (-hAt)
Obj2 második személyű tárgy (-lAk)
P1 többes szám első személy
P2 többes szám második személy
P3 többes szám harmadik személy
Past múlt idő (-t)
S1 egyes szám első személy
S2 egyes szám második személy
S3 egyes szám harmadik személy
Subj kötőmód/felszólító mód
PartAdv határozói igenév (-vA)
PartAdv=AttA határozói igenév (-AttA), pl. fekette
PartAdv=vÁn befejezett határozói igenév (-vÁn)
PartAdv=vÁst határozói igenév (-vÁst) pl. sietvést
_PartAdv=ttOn határozói igenév (-ttOn) pl. nőttön nőtt
PartFut “beálló” melléknév igenév (-AndÓ)
PartPrf befejezett melléknév igenév (-tt)
PartPrf_Subj=tA alanyegyeztetett befejezett melléknév igenév pl. a Péter adta könyv
PartPrs folyamatos melléknév igenév (-Ó)
Pass passzív (szenvedő) (-Atik, -tAtik)
_Nact=tA (alanyegyeztetett) nomen actionis (-tA), pl. estemben
Névszói inflexió
Abl ablativus (-tÓl)
Acc accusativus (-Vt)
Ade adessivus (-nÁl)
_Adj_beli -beli melléknévképző
All allativus (-hOz)
APos anaforikus birtokjel (-é)
Cau causalis (-ért)
Cmp középfok (felsőfokban is része az annotációnak, a -bb végződés jele)
Dat dativus (-nAk), birtokos szerkezetekben is
Datum -AdikA
Del delativus (-rÓl)
Des designativus (-ik)
Dis distributivus (-nként)
Ela elativus (-bÓl)
Ess essivus (-Ul)
Essmod essivus modalis (-An, -Ul stb.)
Essmod=t essivus modalis -t pl. bizonyost
Essnum essivus modalis (-An) számneveknél
Fac transzlativus/faktivus (-vÁ)
Fam familiaris többes szám (-ék)
For formalis (-ként)
For_kepp, For_keppen -képp(en) formalis
Ill illativus (-bA)
Ine inessivus (-bAn)
Inl -t helyhat.rag és változatai (Kolozsvárt, -ott stb.)
Ins instrumentalis (-vAl)
Mul multiplikatív (-szOr)
Ord sorszámnévképző (-Odik)
Ord=Vd sorszámnévképző -Od változata
P1–3 többes szám 1–3. személy (személyes névmások és ragozott/névutós alakjaik száma/személye)
Pl többes szám (többes számú birtok is)
Pl? kérdéses többes számú birtok (i-s birtokos alakok)
=i az i-ző birtokos alakokban (pl. kezit PxS3.Pl?=i)
PxP1–3 többes szám 1–3. személyű birtokos
PxS1–3 egyes szám 1–3. személyű birtokos
S1–3 egyes szám 1–3. személy (személyes névmások és ragozott/névutós alakjaik száma/személye, ill. a visszható névmáséi)
Soc sociativus (-stUl)
Sub sublativus (-rA)
Sup superessivus (-On)
Supl felsőfok (a leg- jele)
Tem temporalis (-kor(on))
Tem=koron temporalis, a -koron változat
Ter terminativus (-ig)
Ter=iglAn terminativus, az -iglAn változat
Tmp_ante temp. anterior, 20 esztendeje, 3 napja stb.
Tmp_inl spec. időhatározói alakok: este, reggel, éjjel, ősszel, másnap, ma, holnap, tegnap, tavaly -- (be/ki/vissza…)jövet, (be/ki…)menet stb.
A korpusz létrehozását a következő két pályázat támogatta, illetve támogatja: OTKA K 81189 és NKFI–OTKA K 116217.