Bevezető Kereső Forrásjegyzék Morfoszintaktikai címkék Útmutató a kereséshez Jelmagyarázat A találatok értelmezése Kapcsolat About the project
.

A 3. sor (elemzett változat) rövidítései:

Szófajcímkék
Adjmelléknév
Adj|colszínnév
Adj|natnép/nyelvnév
Adj|Ordsorszámnév
Adj|Promelléknévi névmás
Advhatározószó
Adv|(Abl) Adv|(Ins) Adv|(Sup) ...Abl, Ins, Sup stb. vonzatú határozószó (tkp. vonzatos névutó), pl. -tÓl fogva, -vAl együtt, -n kívül
Adv|Prohatározószói névmás
Ckötőszó
Clit_isaz is elem (bármely funkciójában)
Detdetermináns
Det|Pronévmási determináns, pl. azt a kutyát szerkezetben ragozva is
Det|Pro|(PP)névutó előtt álló névmási determináns (pl. a mellett a kutya mellett)
Inj/Uttindulatszó/mondatszó
Nfőnév
N|matanyagnév
N|Pronévszói csoport kategóriájú névmás
N|Pro|(PP)névutó előtt álló mutató névmás (pl. a mellett)
PPnévutó
Prepelöljárószó (pl. mint képviselő)
Qkvantor/számnév
Romanrómai szám
Vige
VPfxigekötő
…|Pro|Relvonatkozó névmás
…|Pro|Intkérdő névmás
Igei inflexió
Abil -hAtÓ
Cond feltételes mód
Def definit (határozott tárgyas) alak
Def? kérdéses definitségű alak (láta~látá, láttam)
Fact faktitív (műveltető) -At/-tAt
Fut jövő idő (-And)
Inf infinitivus
Ipf elbeszélő múlt (-A)
Mod modális (-hAt)
Obj2 második személyű tárgy (-lAk)
P1 többes szám első személy
P2 többes szám második személy
P3 többes szám harmadik személy
Past múlt idő
S1 egyes szám első személy
S2 egyes szám második személy
S3 egyes szám harmadik személy
Subj kötőmód/felszólító mód
PartAdv határozói igenév (-vA)
PartAdv=AttA határozói igenév (-AttA), pl. fekette
PartAdv=vÁn befejezett határozói igenév (-vÁn)
PartAdv=vÁst határozói igenév (-vÁst) pl. sietvést
_PartAdv=ttOn határozói igenév (-ttOn) pl. nőttön nőtt
PartFut “beálló” melléknév igenév (-AndÓ)
PartPrf befejezett melléknév igenév (-tt)
PartPrf_Subj=tA alanyegyeztetett befejezett melléknév igenév pl. a Péter adta könyv
PartPrs folyamatos melléknév igenév (-Ó)
Pass passzív (szenvedő) (-Atik, -tAtik)
Past múlt idő (-t)
_Nact=tA (alanyegyeztetett) nomen actionis (-tA), pl. estemben
Névszói inflexió
Abl ablativus (-tÓl)
Acc accusativus (-Vt)
Ade adessivus (-nÁl)
_Adj_beli -beli melléknévképző
All allativus (-hOz)
APos anaforikus birtokjel (-é)
Cau causalis (-ért)
Cmp középfok (felsőfokban is része az annotációnak, a -bb végződés jele)
Dat dativus (-nAk), birtokos szerkezetekben is
Datum -AdikA
Del delativus (-rÓl)
Des designativus (-ik)
Dis distributivus (-nként)
Ela elativus (-bÓl)
Ess essivus (-Ul)
Essmod essivus modalis (-An, -Ul stb.)
Essmod=t essivus modalis -t pl. bizonyost
Essnum essivus modalis (-An) számneveknél
Fac transzlativus/faktivus (-vÁ)
Fam familiaris többes szám (-ék)
For formalis (-ként)
For_kepp, For_keppen -képp(en) formalis
Ill illativus (-bA)
Ine inessivus (-bAn)
Inl -t helyhat.rag és változatai (Kolozsvárt, -ott stb.)
Ins instrumentalis (-vAl)
Mul multiplikatív (-szOr)
Ord sorszámnévképző (-Odik)
Ord=Vd sorszámnévképző -Od változata
P1–3 többes szám 1–3. személy (személyes névmások és ragozott/névutós alakjaik száma/személye)
Pl többes szám (többes számú birtok is)
Pl? kérdéses többes számú birtok (i-s birtokos alakok)
=i az i-ző birtokos alakokban (pl. lányit PxS3.Pl=i, fejivel PxS3=i)
PxP1–3 többes szám 1–3. személyű birtokos
PxS1–3 egyes szám 1–3. személyű birtokos
S1–3 egyes szám 1–3. személy (személyes névmások és ragozott/névutós alakjaik száma/személye, ill. a visszható névmáséi)
Soc sociativus (-stUl)
Sub sublativus (-rA)
Sup superessivus (-On)
Supl felsőfok (a leg- jele)
Tem temporalis (-kor(on))
Tem=koron temporalis, a -koron változat
Ter terminativus (-ig)
Ter=iglAn terminativus, az -iglAn változat
Tmp_ante temp. anterior, 20 esztendeje, 3 napja stb.
Tmp_inl spec. időhatározói alakok: este, reggel, éjjel, ősszel, másnap, ma, holnap, tegnap, tavaly -- (be/ki/vissza…)jövet, (be/ki…)menet stb.
A korpusz létrehozását a következő két pályázat támogatta, illetve támogatja: OTKA K 81189 és NKFI–OTKA K 116217.